Menu Close

DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 4 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 18, 19 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-09-13 raštą Nr. SR-3379 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022-09-22 raštą Nr. D2-312 „Dėl komisijos nario delegavimo“, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos 2022-10-28 raštą Nr. S-29 „Dėl kandidatų delegavimo į konkursų komisijos narius“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2022-11-04 raštą Nr. SD-311 „Dėl kandidatų į komisijos narius“:

 1. Įsakau konkurso Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos posėdį vykdyti 2022 m. lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II aukštas, 207 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) ir jį pradėti 1000 valandą.
 2. Sudarau Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos komisiją:
  • Rolandas Bulota – Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktorius, atstovaujantis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijai;
  • Sigita Čėsnienė – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinis partneris;
  • Gražina Dagilienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė-metodininkė, atstovaujanti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogams;
  • Odeta Klimavičienė – atstovaujanti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ mokinių tėvams;
  • Monika Kuprelevičienė – atstovaujanti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ mokinių tėvams;
  • Nerijus Mašalaitis – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – atstovaujantis konkurso organizatoriui – Marijampolės savivaldybės merui;
  • Beta Zaveckienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
 3. Skiriu Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms užimti konkurso atrankos komisijos:

3.1. pirmininku – Nerijų Mašalaitį, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją;

3.2. sekretoriumi – Odetą Podolskienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.

 1. Įpareigoju Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Odetą Podolskienę likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešti individualų laiką atvykti į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms užimti atranką, tikslią atrankos vietą ir numatomą trukmę.
 2. Įpareigoju Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“ komisijos sudėtį paskelbti savo įstaigos internetinėje svetainėje.
 3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras   Povilas Isoda