Menu Close

Specialiojo pedagogo

 

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, kuriems Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti mokymosi sunkumai, sutrikimai bei negalės.

SPECIALIOJO PEDAGOGO DARBO KRYPTYS:

  • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nusato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį  ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus,  atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų  poreikius bei galimybes bei juos taiko;
  • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
  • Padeda spacialiųjų poreikių  vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
  • Dalyvauja lopšelo-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.