Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

 

Priešmokyklinis ugdymas – https://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas

 

Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstatymu įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, kuris pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

* priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais sueina 6 m. ir tiems 5 metų vaikams, kurių tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau;

* priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas antrus metus kai kuriems iš tų vaikų, kurių tėvai (globėjai) nusprendė nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. juos leisti ugdytis pagal Programą 5 metų, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), įvertinus vaiko ugdymosi poreikius.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

* priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos sueina 5 metai;

* švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai vaikui tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos;

* vadovaujantis Tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas dvejus metus vaikams, kurie 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjo ugdytis pagal Programą, kai jiems buvo suėję 5 metai ir tėvai (globėjai) juos leido ugdytis anksčiau;

* tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas pagal Programą gali būti teikiamas vienus metus vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

* Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
  • 2018 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
  • 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Nuo 2024 m.

* Šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2019 m. sausio–balandžio 30 d.;
  • 2019 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
  • 2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Švietimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr