Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų tvarymo taisyklės

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Pasaka" asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d.  reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Siekiant užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomo turto ir įstaigos darbuotojų bei ugdytinių saugumui lauko teritorija stebima vaizdo stebėjimo kameromis. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio "Pasaka" direktoriaus įsakymu Nr. V-196patvirtintos "Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės"

Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

reikalauti ištrinti duomenis ("Teisė būti pamirštam");

teisė į duomenų perkeliamumą;

teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 

 

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Elita Baltrušaitienė, tel. Nr. (8 685) 66033, elitabaltrusaitiene@gmail.com

 

Kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Marijampoilės vcaikų lopšelis-darželis "Pasaka", kodas 190449259, P. Vaičaičio g. 24, 68292 Marijampolė, tel.(8 343) 92362, el.p. pasaka.pasaka6@gmail.com