Menu Close

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos kompetencija:

  • aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, brandumo mokyklai klausimus;
  • derina ugdymo turinį ir metodus prie Lopšelio-darželio keliamų tikslų, uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio dermę;
  • kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;
  • svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
  • renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
  • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir direktoriaus teikiamais klausimais;
  • skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą

 

Mokytojų taryba:

Vardas, pavardė pareigos
Gražina Dagilienė pirmininkė, logopedė, specialusis pedagogas
Aneta Andriušaitienė sekretorė, socialinė pedagogė