Menu Close

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Tarybos funkcijos:

 • aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
 • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Metinei įstaigos veiklos programai, Nuostatams, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms ir kitiems lokaliniams teisės aktams;
 • aptaria ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • kolegaliai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • analizuoja ir vertina bendruomenės narių pateiktus pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo, efektyvaus panaudojimo lopšelio-darželio ugdymo aplinkoms tobulinti. 
 • skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą;
 • išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • plėtoja  vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
 • organizuoja paramos lėšų kaupimą į lopšelio-darželio sąskaitą, esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • telkia bendruomenę lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti. 

 

 

Tarybos sudėtis:

(Patvirtinta 2022 m. lapkričio 24 d. Nr. PR-65)

Funkcijos Vardas, pavardė atstovas (-ė)
Pirmininkė Aurelija Klesevičienė (darbuotojų atstovė)
Sekretorė Rosina Jogminienė (darbuotojų atstovė)
Nariai Sigita Bazdaitienė (darbuotojų atstovė)
Aistė Čiginskaitė (darbuotojų atstovė)
Kristina Zubrickienė (darbuotojų atstovė)
Aušra Bielskienė (darbuotojų atstovė)
Indrė Skučienė (tėvų atstovė)
Gabrielė Gramienė (tėvų atstovė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų atstovai:

Andrius Jasinskis

Vilma Kunienė