Menu Close

Įstaigos taryba

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis

Tarybos kompetencija:

  • aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;
  • aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
  • išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;
  • plėtoja  vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
  • svarsto kartu su Pedagogų taryba ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
  • gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
  • telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų atstovai:

     Andrius Jasinskis

     Vilma Kunienė