Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

 

 

Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022–2024 metais planas.

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE 2022-2024 METAIS PLANAS