Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

 

Lopšelyje-darželyje pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas, parengtas  pagal Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės mero 2022 m. balandžio 11 d. Nr. AL-2539.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam  ugdymui įsivertinimas

Pasirengimas įtraukiajam ugdymui tyrimas

 

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Atnaujinti bendrųjų programų (BP) diegimo ir įtraukties stiprinimo dermė mokykloje

 

Informacija tėvams 

Vaikų elgesio ir (ar) emocijų sutrikimai

Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų

Autizmo spektro sutrikimai

Patarimai pedagogams

Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Kaip atpažinti pyktį?

Dėmesio lavinimo gairės