Menu Close

Metodikos taryba

Lopšelio-darželio metodikos taryba – metodinei veiklai organizuoti (toliau – Metodikos taryba).

Metodikos tarybos kompetencija:

 

  • rengia Metodikos tarybos darbo planą mokslo metams;
  • numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis;
  • inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;
  • teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo;
  • organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;
  • teikia siūlymų dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.
  • Lopšelyje-darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.