Menu Close

Metodikos taryba

 

Metodinę grupę sudaro visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Metodinė grupė:

rengia Metodinės grupės planą mokslo metams;

numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus vadovaudamasi ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programomis;

inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;

teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo;

organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;

teikia siūlymus dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.